ဘဏ်တွင် ငွေချေးနိုင်ရန် ကူညီပေးခြင်း

 • လိုအပ်သောပိုင်ဆိုင်မှုများမှာ-
  • ငွေချေးယူမည့်သူ၏အမည်ပေါက်ဖြစ်ရမည်။
  • ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းရှိရမည်။
 • လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများမှာ-
  • လုပ်ငန်းလိုင်စင်နှင့်အမြတ်တော်ခွန် (၃)နှစ်စာ
  • အရှုံး/အမြတ် ရှင်းတမ်း
  • လုပ်ငန်းဓာတ်ပုံ (လုပ်ငန်းလည်ပတ်လုပ်ကိုင်နေပုံများ၊ ကုန်တင်ကုန်ချထုပ်ပိုးနေပုံများ၊ ကုန်ချောဓာတ်ပုံများ)
 • အာမခံပစ္စည်းနှင့်ပတ်သက်၍
  • မြေပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်သော ဂရန်စာချုပ်၊ ဆက်စပ်စာချုပ်
  • မြေပုံမြေရာဇဝင် (၁ဝ၅၊၁ဝ၆)
  • အဆောက်အဦးဓာတ်ပုံ (ရှေ့၊ နောက်၊ ဘေး၊ အတွင်းပုံ၊ အထပ်လိုက်ပုံ (၂)ပုံစီ
  • အိမ်ခွန်ပြေစာ (ဂရန်နာမည်ပေါက်သူ၏ အမည်ပေါက်)
 • လျှောက်ထားသူနှင့်ပတ်သက်၍
  • မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ
  • အိမ်ထောင်စုဇယားမိတ္တူ
  • အဆောက်အဦးဓါတ်ပုံ (ရှေ့၊ နောက်၊ ဘေး၊ အတွင်းပုံ၊ အထပ်လိုက်ပုံ - (၂)ပုံစီ)
  • ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ
  • ခင်ပွန်း၊ ဇနီး ကွယ်လွန်ပါက သေစာရင်းမိတ္တူ