တိုက်၊ အိမ်၊ ခြံ၊ မြေ ရောင်းဝယ်ငှားရမ်းပေးခြင်း

  • ဥပဒေနှင့်အညီမှတ်ပုံတင်ချုပ်ဆို၍အမည်ပေါက်ပြုလုပ်ပေးခြင်း။
  • ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ပတ်သက်သော စာရွက်စာတမ်းများစစ်ဆေးပေးခြင်း။
  • ဂရန်အမည်၊ဘိုးဘွားပိုင်အမည် ပြောင်းပေးခြင်း။
  • မြေယာနှင့်ပတ်သက်သောအမည်ပေါက်လုပ်ပေးခြင်း။